ไปอ่าวมะนาว

ไปอ่าวมะนาว
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2555

ที่ AQuarium

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ
1.ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม
2.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
3.พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง 5.ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักสะอาดสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
7.ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เน้นการ ทำโครงงาน
8.พัฒนาสื่อโดยใช้เทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
10.ส่งเสริมให้ครูนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้


ปรัชญา
"โรงเรียนทันสมัย สร้างวิสัยทัศน์ครู มุ่งสู่มาตรฐาน สานความร่วมมือ"

คำขวัญ
เรียนดี มีคุณธรรม นำสังคม

ประวัติโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

          โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เดิมชื่อ โรงเรียนช่างเคี่ยนวิทยาคาร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   ตำบลช้างเผือก 
. เมือง  จ. เชียงใหม่     ก่อตั้งเมื่อวันที่  4   มิถุนายน  2481  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

          ก่อนที่จะมาเปิดทำการสอน  ณ  พื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดช่างเคี่ยนนี้  เดิมเด็กนักเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดข่วงสิงห์   ต่อมาเจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน    บ้านเจ็ดยอด  ป่าห้า  ได้ร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนแบบ  ป
.1( ตึก  ) ขนาด 3 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง ในบริเวณเนื้อที่ 1 ไร่  3 งาน  87   ตารางวา เป็นอาคารเรียนหลังแรกจากนั้น   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้พัฒนาทุก ๆ  ด้าน  เจริญมาตามลำดับ
..2509  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 กไม้  จำนวน  6 ห้องเรียน
..2514   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ( ครึ่งตึก -   ครึ่งไม้  1  หลัง 
จำนวน  8  ห้องเรียน
            ได้รับงบประมาณ  จัดซื้อที่ดินขยายจากที่ธรณีสงฆ์เดิมอีก 1 ไร่  25   ตารางวา
          .. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (ใต้ถุนโล่ง )  1   หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน
.. 2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202 / 26 
จำนวน  1หลัง
          ..2540  โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

พฤษภาคม  2542  โรงเรียนได้รับงบมิยาซาวา สร้างสนามบาสเกตบอลและส้วม  1  หลัง  4  ที่นั่ง

25     พฤษภาคม  2542  เขตการปกครองและเขตบริการของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้ยกฐานะ
จากสุขาภิบาลตำบลช้างเผือกเป็น เทศบาลตำบลช้างเผือก
            พฤษภาคม  2544  โรงเรียนได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับอนุบาลให้เทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินการแทน  ตามนโยบายการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ
.. 2540 มาตรา 78  และ พ...กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.. 2542  มาตรา  30  โดยเริ่มถ่ายโอนระดับอนุบาล  3  ขวบ  ในปีแรก
          พฤษภาคม  2544  ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017  (ใต้ถุนโล่ง ) เพิ่มอีก  2 ห้อง  บริเวณใต้ถุนอาคารเป็นห้องสมุดและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ
           4 มิถุนายน  2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ    สปช.2/2528  ครึ่งหลังขนาด 3  ชั้น  9  ห้องเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554   มีนักเรียนทั้งหมด   419  คน      เปิดทำการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตั้งแต่ชั้นอนุบาล   ช่วงชั้นที่ 1  ถึงช่วงชั้นที่ 3  ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ
ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว  หินศรีสุวรรณ

               


โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนวันนี้